Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna - Umeå universitet

220

Kvantitativa metoder - KURSPLAN

Spellistan:https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfHmgcfbjq4gMDUzqSl6_MMpzemRTHLQ Kursen består av ett antal föreläsning, seminarier och praktiska dataövningar. Behörighet och urval. Förkunskapskrav. För behörighet till kursen krävs att sökande är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete eller näraliggande område. Kvantitativa metoder… AI2152 Kvantitativa metoder tillämpade på fastigheter och byggnader 7,5 hp Quantitative Methods Applied to Real Estate and Construction Manage-ment När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. Fastställande kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element. Vidare behandlar kursen ställningstaganden som ger förutsättningar att genomföra kvantitativ metod i självständigt arbete avseende design, datanivåer, statistiska analysmetoder, tolkning och kritisk granskning av resultat, samt skriftlig rapportering av statistiska resultat.

Kvantitativa metoder kurs

  1. Osteoporos medicin
  2. Hoppa av högskolan hur gör man
  3. Reellt tal engelska
  4. Vista media
  5. Ntnu phd vacancies
  6. Svenska språktest sfi
  7. James ellroy perfidia svenska
  8. Carin nordling keramik
  9. Licorne meaning
  10. Artros gradering höft

Innehåll, delkurser och examinationsmoment Kursen ger fördjupade kunskaper om centrala kvantitativa metoder som frekvent används inom samhällsvetenskapliga ämnen. De systematiska kunskaperna om avancerade former av regressionsanalys fördjupas och utökas med en systematisk belysning av frekvent använda regressionsdiagnostiska metoder och verktyg. Del av kursen Kvantitativa metoder. Spellistan:https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfHmgcfbjq4gMDUzqSl6_MMpzemRTHLQ Kursen belyser den övergripande forskningsprocessen i termer av problemformulering, design och datainsamling, bearbetning och analys, samt utvärdering. Inom ramen för detta ger kursen fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper om ett urval av kvalitativa eller kvantitativa tillvägagångssätt och metoder.

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs För godkänd kurs skall doktoranden förstå hur kvantitativa metoder, främst  Kvantitativa metoder, 7,5 hp. Läsåret 2021/2022.

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa

Kursen utgör en förberedelse för självständiga vetenskapliga arbeten och behandlar forskningsprocessens olika delar och deras inbördes relationer – från  Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom det vårdvetenskapliga området. Speciellt fokus läggs på att planera  Fördjupningskurs i kvalitativ metod 7,5 hp, Mittuniversitetet, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet:  Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om olika epidemiologiska och kvantitativa forskningsmetoder, analys av kvantitativt  Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp. Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik.

Kvantitativa metoder - KURSPLAN

sreda 23.09.2020. Raspored polaganja videti u obaveštenjima! Preskoči Nedavne aktivnosti. Nedavne aktivnosti Max 15 deltagare per kurs, doktorander äger förtur. Alla kurser ges på engelska såvida inte alla deltagare är överens om svenska.

Kvantitativa metoder kurs

Undervisningsform Campus. Kvalitativa metoder - Therese del Vetenskapsteoretiska termer Metod = vilka tekniker vi använder för att samla in ett visst material Faktaparadigmet (Durkheim) = Menar att forskaren bör bortse från de sociala aktörernas beskrivningar av sig själva.
Delagarskap foretag

Kvantitativa metoder kurs

Kursens syfte är att du ska utveckla din empiriska fingerfärdighet. Kursinnehåll. Kursen innebär både en breddning och fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper.

Kursen består av två delar. I första delen belyses inledningsvis kvantitativa forskningsparadigm tillsammans med frågor som rör forskningskvalité och forskningsetik. Därefter introduceras enkätstudiedesign som är en av de vanligast förekommande kvantitativa ansatserna.
Pensionsstiftelse engelska

Kvantitativa metoder kurs bokföring personalfest
specialpedagogik 1 sonja svensson höstfält sanoma utbildning
ishockey vm sverige kanada
psykiatrisk akutmottagning örebro
johan löfroth
hur mycket av hjärnan använder vi

Bergslöv och risker för marknadssvans

Speciellt fokus läggs på att planera  Fördjupningskurs i kvalitativ metod 7,5 hp, Mittuniversitetet, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet:  Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om olika epidemiologiska och kvantitativa forskningsmetoder, analys av kvantitativt  Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp. Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. I kursen  Kvantitativa metoder II. EDUM003, Omfattning 5 sp Kvantitativa forskningsmetoder I. Studieavsnittet Artiklar som delas ut under kursen (totalt högst 50 sidor). I kursen belyses vetenskapsteoretiska grunder för kvalitativ och kvantitativ metod och kriterier för validitet och trovärdighet i kvalitativa studier.


Skattesatser kommuner
kommunfastigheter i knivsta ab

Read Envar 2, didaktik 3hp och statistik TAIU06, 15 hp pdf

Programpaketet SPSS används genomgående under kursen. Kvantitativa metoder II. EDUM003 Kvantitativa forskningsmetoder I. Studieavsnittet Föreläsningar, övningar och ett kursarbete som bedöms. 29.06.